Emirdağ Hava Durumu

EMIRDAG

Kullanıcılar
1
Makaleler
446
Makale Görünüm Sayısı
1896072

2) Fatma Hatun ibnet İsmail Ağa Vakfı (Hülasa No: 788, Arz No: 373, Esas No:1-3-1398). Kurucusu, Aziziye Kazası İncili Mahallesi’nde sakine mu`ar-refetü´z-zât sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât tâlibetü´l-meberrât ve´l-mesû-bât Fatma Hatun ibnet İsmail Ağa. Amacı, İncili Mahallesi´nde ashab-ı hayrın mü-ceddeden bina ve inşa eyledikleri mescid-i Şerif’e yardım ve ihtiyaçlarının giderilmesi. (İncili Camii 1956 yılında yapılmıştır. Caminin ilk binası 1891 yılında yapılan ve Vakfiyesi olan bir camidir. Caminin ilk binası eski kız meslek lisesi binasının - şimdiki belediye binasının- olduğu yerlerdir).
Aziziye Kasabası İncili Mahallesi sakinelerinden hayır ve hasenat sahibi İsmail Ağa kızı Fatma Hatun hükûmet konağında bidayet mahkemesi odasına gelerek 1500 guruş vakfedip şöyle şart eyledi “Her sene onu on bir buçuk hesabı üzere rehn-i kavî ve kefîl-i melî veyahut ikisinden biri ile istiğlâl olunup hâsıl olanları İncili Mahallesi´nde hayırseverler tarafından yapılan câmi`-i şerifte hatip görevi oğlum Ahmed Efendi ibn Mahmut’a verile; ben hayatta oldukça kendim mutasarrıf olup vefatımdan sonra tevliyet-i mezkûreye câmi`-i şerif-i mezkurede hatip olan zât mutasarrıf ola… (15/Receb/1308) (24 Şubat 1891) (VGM Arşivi. Defter No:592. Sayfa No:38. Sıra No:34)
3) Abdil Ağa Abdullah Vakfı ( Hulâsa No: 2148, Hulâsa-i Mahsusa No: 715). Kurucusu, Kaçarlı Ma-hallesi ahalisinden hayrat sahibi Abidin oğlu Abdil Ağa ibn Abdullah. Amacı Kaçarlı Mahallesinde Vâki ashab-ı hayrat tarafından müceddeden bina ve inşasına muvaffak olunan câmi-i Şerif’e yardım ve ihti-yaçlarının giderilmesi.
Karahisar-ı Sâhib Sancağı´na tâbi` Aziziye Kasabası Kaçarlı Mahallesi ahalisinden hayrat sahibi Abidin oğlu Abdil Ağa ibn Abdullah, aynı mahalle ahalisinden Kara Hasan oğlu Hamdi Efendi ibn Veli Ağa ile Şer’iyye mahkemesi meclisine gelerek mâlından ifraz eylediği 1400 guruşu vakfedip şöyle şart eyledi “ 1400 guruşu yüzde dokuz hesabı üzre istikrah olunup hâsıl olanı mahallemizde hayır sahipleri tarafın-dan câmi`-i şerifin ciheti hitabetini ifa iden zata münhasıra olup ve ben hayatta oldukça vakf-ı mezburun tevliyeti bana ait ola vefatımdan sonra evlâdına ve evladının evladına ve muhtar olan kimseye… (15 Şa`bâni´l-mu`azzam 1328) (22 Ağustos 1910) (VGM Arşivi. Defter No:603. Sayfa No:223. Sıra No:367)
4) Hacı Nebizâde Ahmed Efendi bin Musa Vakfı (Hulâsa-i vakfiye: 2335). Kurucusu, Bosna-i Cedid Mahallesi sakinlerinden sâhibü´l-hayrât ve´l-hasenât Hacı Nebizâde Ahmed Efendi bin Musa. Amacı, Bosna-i Cedid Mahallesi’nde Vâki ashab-ı hayrat taraflarından mukaddemen inşa olunan câmi-i Şerif’e yardım ve ihtiyaçlarının giderilmesi.
Karahisar-ı Sâhib Sancağı’na tabi Aziziye Kasabası Bosna Cedid Mahallesi sakinlerinden hayrat sahibi Hacı Nebizâde Ahmed Efendi ibn Musa ile mütevelli Nasb ve tayin eylediği Keçili Karyesi ahalisinden Hacı Nebi oğlu Mustafa Efendi ibn İsmail mahzarında gelerek kemâl-i imtiyazla mümtaz kıldığım bin guruşu karye-i mezburede Vâki` ashab-ı hayrat taraflarından mukaddemen inşa olunan câmi`-i şerife vakf edip şöyle şart eyledim ki; Meblağ-ı mezbur senevî yüzde dokuz guruş hesabımla mütevelli rehn-i kavî veya kefîl-i melî ile veyahut ikisinden biri ile idene olup hâsıl olan nemasından kırk beş guruşu câmi`-i şerif-i mezkûra hatip olan zata ve kırk beş guruşu da câmi`-i şerif-i mezburun mum ve kandiline sarf oluna. Ben hayatta oldukça tevliyeti yedimde ola. Vefatımdan sonra Evlâd-ı çukurumun tevliyete muhtar olanlarına ait ola deyi meblağ-ı mezbur bin guruşu mütevelli-i merkuma teslim ve sair mütevel-lilerin evkafta tasarrufları gibi tasarruf eyleye… (5 Şevvâl 1328) (10 Ekim 1910) (VGM Arşivi. Defter No:600. Sayfa No:260. Sıra No:325)
Bazı köylere ait vakıflar ise: Alibeyce Köyü’nde El-Hâcc Ali Ağa bin el-Hâcc Battal Vakfı; Bademli Köyü’nde Ahmed Efendi bin Habib Vakfı; Beyköy Köyü’nde Hüseyin Ağa bin Ömer Ağa Vakfı; Çatallı Köyü’nde Abdil bin Ömer Vakfı; Dağılgan Köyü’nde Göçüoğlu Hacı Mustafa Ağa bin Mustafa Vakfı; Davulga’da Ayrancıoğlu Ömer bin Veli Vakfı; Daydalı Köyü’nde Satıoğlu Halil bin İbrahim Vakfı; Demirçili Köyü’nde Karakulakoğlı Osman bin İbrahim Vakfı; Ekizce Köyü’nde Cennet Hatun binti Abdullah Cami Şerifi Vakfı; Elhan Köyü’nde Mustafa bin İbrahim Camii şerifi Vakfı; Eşrefli Köyü’nde Çobanoğlu Mehmed Arif Efendi bin Hacı Abdullah Vakfı; Güneysaray Köyü’nde Osman Bin İlyas Vakfı; Güveççi Köyü’nde Hüseyin Ağa bin İsa Vakfı; Horan Köyü’nde Ebillioğlu (İbilioğlu) Ali Efendi ibn İsa Vakfı; Karaağaç Köyü’nde Maksud oğlu Hüseyin bin Ahmed Vakfı; Karacalar Köyü’nde Ali Ağa İbn-i Abdülkadir Vakfı; Kolanşam Köyü’nde Beyzâde Osman Bey bin Hüseyin Vakfı; Pörnek Köyü’nde Kasaturoğlu İzzet Efendi bin Süleyman Ağa Vakfı; Salihler Köyü’nde Mehmed bin Osman Ağa Vakfı; Soğukkuyu Köyü’nde Bektaşoğlu el-Hac Ömer bin Bektaş Vakfı; Suvermez Köyü’nde Yu-suf Beyin müceddeden bina ve inşa eylediği mescid-i şerif Vakfı; Türkmen Akviran Köyü’nde Ahmed bin Bayezid Vakfı; Veysel Köyü’nde İdris Bin Ali Hoca Vakfı; Yeniköy Köyü’nde Çerkeşzade Hacı
Musa Ağa bin el-Hâcc Yusuf Vakfı; Yüreğil Köyü’nde Cebel Bekir oğlu Hasan Ağa bin Mehmed Ağa Vakfı.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile